Leerlingenzorg en passend onderwijs

 

Het volgen van de leerling

De individuele mogelijkheden en beperkingen van leerlingen worden in de groep duidelijk door observatie en toetsing. Deze zaken zijn regelmatig aan de orde en worden door de groepsleerkrachten geregistreerd. Op deze wijze verkrijgen we een objectief beeld van de ontwikkeling van elk kind.

Tevens kunnen er op deze manier signalen opgevangen worden, wanneer een leerling uitval vertoond of uitdaging nodig heeft. De Ib-er beheert en bewaakt het systeem van gecoördineerde leerlingenzorg. Dat wil zeggen, dat zij enerzijds zorg draagt voor het leerlingvolgsysteem en anderzijds aansturing geeft aan acties, die dienen te worden ondernomen bij de ontwikkeling van het kind. Een leerling krijgt bij ons op school begeleiding middels ondersteuning via de eigen leerkracht en clusterassistenten.

Samenwerkende partners binnen de school:

  • Juvans is wekelijks aanwezig op school om ouders en kinderen te helpen met verschillende problemen, o.a. met vragen over de opvoeding, gedragsproblemen en sociaalemotionele problemen in de klas/thuis. Kinderen kunnen aangemeld worden op verzoek van de leerkracht en/of de ouders, maar het gaat altijd in overleg. Als u uw kind wil aanmelden, kan dat via de leerkracht of de intern begeleider.
  • De GGD is op aanvraag aanwezig op onze school. U kunt  terecht voor vragen mbt de gezondheid van uw kind, maar ook rondom bedplassen, slaapproblemen, eetproblemen etc. u kunt uw kind hiervoor aanmelden via de leerkracht of intern begeleider.
  • Daarnaast kunt u voor opvoedondersteunende vragen terecht bij Divers. Zij is op donderdagochtend aanwezig bij “Meer met Elkaar” Heeft u opvoedingsproblemen, dan kan u altijd contact met haar opnemen. Zij heeft ook de mogelijkheid om bij u thuis langs te komen
  • Yvonne van Zoggel (logopedie) is wekelijks op school aanwezig. Zowel onder schooltijd als na schooltijd geeft zij logopedie aan de kinderen.

Consultatie en verwijzing:

Wanneer na een periode van intensieve begeleiding door school mocht blijken, dat met betrekking tot (een) enkele leerling(en) hulp van (een) externe deskundige(n) nodig is, dan worden deze probleemstellingen besproken tijdens een consultatiegesprek. Bij deze gesprekken zijn altijd de betrokken groepsleerkracht, de IB-er en de ouders aanwezig. Besloten kan worden om het kind aan te melden bij expertisecentrum Passage. Zij kunnen de school op diverse manieren begeleiden. Het doel van de begeleiding is altijd het bieden van specifieke hulp gericht op de problemen van het kind. Onze school heeft een contactpersoon: Marion Verhagen (Passage)

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking. De wet passend onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij

Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. Basisschool de Duizendpoot behoort tot het Samenwerkingsverband PO de Meierij. Dit samenwerkingsverband beslaat de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Schijndel, Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel. In dit verband zitten alle basisscholen , de scholen voor speciaal basisonderwijs  en de scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) . Ons samenwerkingsverband heeft als missie:

We bieden thuisnabij onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 2-14 jaar zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij streven we actief naar de realisering van een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar.

Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen uitgaande van de mogelijkheden en talenten van een kind. We werken met professionals en stemmen af met ouders en andere betrokkenen. Uitgebreide informatie vind u op de website www.demeierij-po.nl.