Aanmelden Kc de Duizendpoot

 
Aanmelding en inschrijving:

Wanneer u uw kind op onze school wilt aanmelden, is het mogelijk om daarvoor een afspraak te maken met de intern begeleider (IB-er). Zij zal u dan het een en ander vertellen over onze school en een exemplaar van de schoolgids meegeven. Hopelijk kunt u hierdoor gemakkelijker een keuze maken.

Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. Vanaf 4 jaar mág het naar de basisschool. Voor aanmelding betekent dat het volgende:

  • Kinderen die leerplichtig zijn en/of van een andere basisschool afkomstig zijn, kunnen in principe op elke willekeurige dag worden aangemeld en ingeschreven (alleen bij verhuizing).
  • Kinderen van 4 jaar mogen naar school vanaf de dag dat ze 4 jaar worden. Voor hen geldt nog geen echte leerplicht, maar wanneer ze ingeschreven staan, moeten ze de school wel regelmatig bezoeken. Hun afwezigheid dient u aan school te melden.
  • In de periode kort voor de eerste schooldag kan de 4-jarige vier ochtenden met de groep meedraaien. Met de betrokken leerkracht kunt u hierover een afspraak maken.
  • Bij inschrijving van oudere kinderen bepaalt de IB-er in overleg met de directeur en /of leerkrachten in welke groep een leerling wordt geplaatst.
  • Wanneer de kinderen eenmaal zijn toegelaten tot de school bestaat er een soort "leerovereenkomst" tussen u en de school. Dat betekent dat u de verplichting heeft uw kind naar school te sturen. Alleen met toestemming van de directeur kan daarvan worden afgeweken.

Door de inschrijving van uw kind geeft u tevens aan u te zullen houden aan de visie, principes en de regels van de school.

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden bij KC de Duizendpoot, dan kunt u contact opnemen met de intern begeleider en/of directeur van  KC de Duizendpoot via telefoonnummer 073-8519955.