Stel cookie voorkeur in

Onderwijs

Waar wij voor staan:

Zoals elke basisschool heeft onze school de opdracht uw kind te begeleiden bij zijn ontwikkeling naar volwassenheid. Normaal gesproken vanaf de tijd dat het als 4-jarig kind bij ons binnenkomt tot het moment dat het naar een school voor voortgezet onderwijs vertrekt. U als ouder heeft een sleutelrol als het gaat om de opvoeding van uw kind. Samen met u kunnen wij deze opdracht alleen goed uitvoeren als onze benadering in overeenstemming is met die van u. Wij kiezen daarom voor een open, persoonlijk en tijdig overleg met ouders.

Volwassen zijn betekent dat je zelfstandig in het leven kunt staan. Wij menen dat zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen voorwaarden zijn om die zelfstandigheid te kunnen bereiken en streven daarom naar zogenaamd adaptief onderwijs (op het kind afgestemd). Voor ons als leerkrachten betekent dit:

  • een manier van omgang met kinderen die vertrouwen schenkt,
  • een manier van lesgeven die het zelfvertrouwen vergroot,
  • een manier van organiseren van de lessen die ruimte biedt voor meer zelfstandigheid van de leerlingen.

Bij dit alles zijn steeds de mogelijkheden van uw kind het uitgangspunt.

De praktijk:

Kindcentrum de Duizendpoot wil steeds meer een school zijn met adaptief onderwijs. Daarom streven wij ernaar:

  • dat het onderwijs, waar mogelijk, is aangepast aan de onderwijsbehoeften van het kind;
  • dat gebruik wordt gemaakt van uiteenlopende materialen en instructieroutes;
  • dat de leerkracht gevarieerde instructieprincipes gebruikt;
  • dat leerlingen in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid nemen voor de planning en evaluatie van hun eigen leerproces.

Adaptief onderwijs vindt ons inziens plaats in een pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen. Zij weten en ervaren dat de juf of meester vertrouwen heeft in hun goede wil en in hun mogelijkheden.

Daarbij streven wij ernaar om aan een drietal basisbehoeften tegemoet te komen:

  • Geloof en plezier in eigen kunnen (competentie);
  • Het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan (relatie);
  • Het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je moeten helpen (autonomie).

Een adaptief, activerend pedagogisch klimaat kenmerkt zich door uitdaging, ondersteuning en vertrouwen. Deze elementen dienen met name teruggevonden te worden in zowel de interactie tussen leerkracht en leerlingen, in de manier waarop instructie gegeven wordt en in de organisatie van het onderwijs in de groep. Hiermee schept de leerkracht de voorwaarden voor een actieve gemotiveerde leerhouding bij de leerlingen. Dat is voor ons team een belangrijk doel.

Het bovenstaande is niet van de ene op de andere dag realiseerbaar. We werken de komende jaren planmatig aan het realiseren van dit doel.